Disclaimer

„Informace obsažené v tomto e-mailu jsou určeny výlučně pro potřeby jeho adresáta. Text e-mailu nebo jeho přílohy mohou obsahovat utajované či důvěrné informace, případně jiné informace podléhající ochraně dle příslušných právních předpisů. Pokud Vám byl tento e-mail doručen omylem, o chybném doručení prosím informujte odesílatele jeho vrácením zpět, zdržte se jakékoli manipulace s textem či přílohami, celý e-mail včetně všech příloh ze svého počítače vymažte a prosím zamezte, aby se dostal do dispozice dalších osob. Není-li výslovně uvedeno jinak, tento e-mail ani žádný z připojených souborů není nabídkou k uzavření smlouvy, příslibem k uzavření smlouvy, vyhlášením veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku či veřejnou nabídkou, ani není přijetím Vašeho návrhu na uzavření takové smlouvy nebo nabídky. Pokud je součástí tohoto e-mailu nabídka, odesílatel ve smyslu ust. §1740 odst. 3 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vylučuje přijetí návrhu na uzavření smlouvy s jakýmkoli dodatkem či odchylkou, a odpověď na nabídku s dodatkem či odchylkou se tedy nebude považovat za přijetí nabídky. V případě, že je tento e-mail součástí jednání o smlouvě, má odesílatel právo ukončit kdykoliv takové jednání i bez uvedení důvodu, například pokud nebudou získána potřebná interní schválení, přičemž příslušná smlouva bude uzavřena teprve výslovným dosažením dohody o celém jejím obsahu. Veškeré informace, jež nejsou veřejně dostupné, poskytnuté odesílatelem při vyjednávání o smlouvě, jsou považovány za důvěrné, pokud odesílatel neprohlásí jinak; v případě, že nedojde k uzavření zamýšlené smlouvy, dohody či jiného ujednání, druhá strana takové informace jí poskytnuté nejen nezveřejní, ale neprodleně vrátí či zničí. Odesílatel neodpovídá za možné vzniklé škody způsobené neúplným přenosem, možnou modifikací či zpožděním této zprávy během přenosu od odesílatele k adresátovi, ani za jakékoli škody, které si adresát způsobí napadením svého systému počítačovým virem nebo jinak škodlivým počítačovým programem.“