Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice – Říkovice

Stavba „Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice – Říkovice“ byla zahájena v září 2019. Předmětem stavby byla změna trakčního napájení ze stejnosměrného napětí3 kV na střídavé napětí 25 kV, 50 Hz v délce přibližně 43 kilometrů v úseku Nedakonice – Říkovice (mimo). Trať Břeclav – Nedakonice je elektrizovaná střídavou soustavou 25 kV, 50 Hz a navazující úsek do Říkovic a Přerova byl pak se stejnosměrnou soustavou 3 kV. Styčný bod obou soustav se tak v rámci stavby posunul ze stanice Nedakonice před žst. Říkovice. Tento záměr vychází z celostátní koncepce přechodu na jednotnou napájecí soustavu 25 kV 50 Hz na celé české železnici.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o zakázku v režimu žlutém Fidicu, nastala nejdříve první fáze Projektování. V rámci projektování bylo řešeno zejména trakčního vedení, trakční napájecí stanice a úpravy zabezpečovacího zařízení. Velkou výzvou bylo zejména projektování trakčních napájecích stanic, kde byly velmi malé zkušenosti s projektováním statických frekvenčních měničů (SFC), které Objednatel zvolil jako zdroj napájení trakce 25 kV 50 Hz v TNS Otrokovice a Říkovice. Námi řešená aplikace SFC je první v rámci kontinentání Evropy. Hlavním důvodem jejich nasazení je požadavek zajištění symetrického (třífázového) odběru z distribuční sítě, snížení ztrát v trakčním vedení, zavedení spojitého napájení TV a zlepšení využití rekuperované energie. Při projektování jsme spolupracovali i se zahraničními subjekty, které měly zkušenosti s navrhováním a provozem SFC. Po 10 měsících jsme pak měli zpracovanou projektovou dokumentaci.

Druhá fáze zakázky řešila Samotnou výstavbu, na kterou bylo dle smlouvy vyhrazeno 26 měsíců. Práce probíhaly na provozované dráze během výluk a v areálech napájecích stanic.

Ve výlukách byly realizovány práce na zabezpečovacím a sdělovacím zařízení.   V osmi železničních stanicích a na traťových úsecích bylo nutné provést ochranná opatření pro elektrická zařízení, umístěná v prostoru ohroženém trakčním vedením se střídavým napětím. Znamenalo to, že v celém rozsahu stavby se nahradila stávající kabelizace za stíněnou. Po jejím propojení následovalo odzkoušení zabezpečovacího zařízení.

Práce na trakčním vedení obnášely výměnu izolátorů pro trakční vedení z hladiny 3 kV na 25 kV. Dále proběhla výměna nosných lan nad hlavními kolejemi, výměna děličů a odpojovačů. Práce byly prováděny převážně během denních výluk. Při plánovaní výluk na TV byla nutná koordinace s výlukami zabezpečovacího zařízení tak, aby nedocházelo k významnému omezování provozu.

Práce bez zásadního vlivu na dopravu začaly v areálu TM Otrokovice a to díky nasazení pojízdné měnírny. Po její aktivaci byla zahájena demolice stabilní měnírny Otrokovice a demolice skladů v Říkovicích. Následně se rozběhla výstavba nových napájecích stanic. V napájecích stanicích byly kompletně nově vybudovány technologické budovy, venkovní stání pro SFC technologii a ostatní inženýrské objekty např. kanalizace, rozvod vody, kabelovody a přístupové komunikace.  Od září 2021 se započalo s osazováním technologie SFC, jako i dalších komponentů různých napěťových hladin 110, 25, 22, 6 kV.  Po osazení proběhly návazné elektromontážní práce. Od konce března 2022 se začalo pracovat na oživování technologií, nastavovaní ochran a řídicích systémů. Zkoušky na napájecích stanicích probíhaly tak, abychom byli připraveni na samotnou konverzi, tedy co nejrychlejší přepnutí trakčního vedení z 3 kV DC na 25 kV 50 Hz.

V termínu od 14.6. do 25.6 a od 3.7. do 14.7. proběhly dvě etapy samostatné konverze. V těchto etapách byl zaveden výlučně provoz vozidly nezávislé trakce. Jednalo se o úseky Nedakonice – Otrokovice a následně Otrokovice – Říkovice. V těchto etapách došlo k demontáži zesilovacího vedení, přestavení bleskojistek a dokončení všech prací před samotným spuštěním. Než došlo k ukončení napěťových výluk, proběhly ještě napěťové a zkratové zkoušky, kterými bylo potvrzeno, že zařízení je připraveno pro napájení napájecím napětím 25 kV 50 Hz. Mezi těmito dvěma etapami došlo k prvnímu zapnutí SFC v Otrokovicích do tratě. Následně po ukončení etap konverze byly dokončeny zkoušky pro zprovoznění SFC v Otrokovicích do ostrého provozu.

V posledním dalším období proběhly / probíhají dokončovací práce na zabezpečovacím  zařízení, sdělovacím zařízení a na trakčním vedení. TV bude připraveno / připravuje se na rychlou pantografovou zkoušku. Na napájecích stanicích budou probíhat / proběhly zkoušky, oživování SFC technologie a nastavování jejich vzájemné spolupráce. Na TNS Otrokovice jsou / budou vyměňovány části prvků 110 kV technologie ve spolupráci s energetikou EGD.  Předpokladá se ukončení montážních prací na konci září 2022. Pak budou následovat měření a vyhodnocování zkušebních provozů jednotlivých technologií, administrativní práce a práce na dokumetaci skutečného provedení.

Závěrem můžeme konstatovat, že se nám podařila provést stavba na vysoké technické úrovni za účasti všech složek naší společnosti, našich podzhotovitelů a v neposlední řadě za spolupráce zainteresovaných složek Objednatele.