Modernizace trolejbusové měnírny pro dopravní podnik – Mariánské Lázně

Před započetím prací:

Budova trakční měnírny byla postavena v roce 1962 a od té doby neprošla stavební ani technologická část žádnou větší modernizací. Společnost ČEZ již v minulosti přešla na napěťovou hladinu ze 6kV na 22kV. Z tohoto důvodu bylo nutné pro zajištění napájení stávající technologie zapůjčení snižovacího transformátoru 22/6kV. Jelikož budova i technologie již dávno nesplňovaly nároky na současné trendy a vykazovaly značné opotřebení, bylo rozhodnuto ze strany provozovatele o celkové rekonstrukci.

Modernizace byla rozdělena na dvě části. Na část stavební a na část technologickou. Všechny práce se prováděly postupně bez omezení napájení a za plného trolejbusového provozu.

Z důvodu nepřerušení napájení musela být obnova technologické části rozdělena do několika etap:

Etapa 1 – provizorní technologická etapa

V první etapě technologické části muselo dojít nejprve k dodání a oživení rozvaděče 22kV, který byl propojen s přívodním rozvaděčem ČEZ-d. Dále k dodání nového trafa 22/0,6kV a k dodání a oživení usměrňovače GU1. Z důvodu paralelně běžících stavebních úprav na objektu trafostanice musely být usměrňovač i trafo umístěny na provizorním místě. Po zapojení soustavy nových technologických prvků v provizorním umístění mohlo dojít k odstavení technologie 6kV a k demontáži stávajících diodových usměrňovačů a k demontáži celé technologie 6kV. Dále mohlo dojít k demontáži obou traf, která již pomalu dosluhovala. Jednalo se o původní olejová trafa o váze 6 a 12 tun. Vzhledem ke stísněným poměrům kolem objektu trafostanice a přilehlé ulice Lužická vyžadovala akce vyjmutí, naložení a odvozu traf složité přípravy v podobě najížděcích ramp pro transformátory, jeřáb o nosnosti 120 tun a celodenní asistence Městské policie Mariánské Lázně.

Etapa 2 – stavební etapa

Po demontáži stávající technologie 6kV došlo k nástupu zedníků, kteří se pustili do úpravy zdí a konstrukcí dle nově navržené dispozice celého objektu. Vzhledem k odstranění technologie 6kV mohlo dojít k zmenšení půdorysného prostoru celé měnírny. Docházelo k bourání nových otvorů, zazdívání starých otvorů a obecně k celé obnově omítek, podlahových krytin a rozvodů NN včetně instalace nových svítidel.

Etapa 3 – provizorní technologická etapa / stavební etapa

Po dokončení potřebných stavebních úprav byl usměrňovač i transformátor umístěn na definitivní pozici. Byl dovezen druhý (náhradní) transformátor a druhý usměrňovač.

Jako na každé stavbě, tak i na naší došlo k několika změnám oproti předpokladu projektu. U nás bylo nejvýznamnější překvapení v konstrukci stropu pod trakčními napaječi. Zatímco projekt předpokládal pouze stržení stávající dlažby, tak skutečnost byla mnohem horší. Za účasti statika bylo zjištěno, že strop již nemá požadovanou únosnost a musí být ztužen speciální kovovou konstrukcí, která bude zakotvena do původních železobetonových nosníků.

Po ztužení stropů rámem byly dodány a namontovány nové trakční napáječe 750V pro každý úsek, trafo a rozvaděče vlastní spotřeby objektu a skříň řízení s dálkovým dohledem.

Zatímco technologové propojovali veškeré technologické prvky, tak zedníci se pustili do střechy, fasády a venkovního uzemnění. Práce probíhaly v plném nasazení, kdy se na stavbě vyskytovalo až 20 montážníků. Projektant prováděl kontrolu prací každý druhý den a TDI se na stavbě vyskytoval i několikrát denně. I kontrolní dny probíhaly dvakrát do týdne.

Dále na stavbu dorazili programátoři a systémoví inženýři. Ti se pustili do programování softwaru všech rozvaděčů a napáječů a do propojování jednotlivých technologických komponentů v jeden centrální a fungující celek.

Etapa 4 – provizorní technologická etapa

Po definitivním umístění všech technologických prvků a jejich propojení přišel den „D“. Byla naplánovaná výluka napájení od pátku od 20:00 do pondělí do 5:00, kdy jsme se pustili do nevratného kroku. Tímto krokem bylo přepojení napájecích kabelů. Toto znamenalo přeříznutí stávajících napájecích kabelů a spojkou napojení na nově položené od nových napaječů.

Tento krok byl nevratný a v okamžiku selhání nové technologie by došlo k odstávce napájení – potažmo i celého provozu trolejbusů.

Vzhledem k odbornosti našich zaměstnanců pod vedením p. Ďopana však k žádné mimořádné události nedošlo. Ba naopak. Výluka napájení byla ukončena předčasně, a to v sobotu cca ve 14 hodin.

Tímto krokem došlo k ukončení provizorních etap a započetí definitivnímu napájení trafostanice.

Etapa 5 – dokončovací práce

V této etapě již byly práce na technologii prakticky dokončeny. Proběhlo domontování prvků NN jako byly osvětlení, přidružené rozvaděče, elektronický zabezpečovací a požární systém, atp…

K zavedení zkušebního provozu Drážním úřadem došlo dne 24.11.2022. K vydání kolaudačnímu souhlasu Drážním úřadem došlo k 30.3.2023.

V současné době trakční napájecí stanice funguje bez závad. Mohu bezpochyby tvrdit, že pracovníci Elektrizace železnic a.s. předvedli kus dobré práce a patří jim za to velký dík.

Kuriozity a zajímavosti z realizace:

  • Během výstavby jsme obdrželi 24 pokut za špatné parkování na modrých zónách. Modré zóny totiž byly všude v okolí. Díky vstřícnému přístupu Městské policie Mariánské Lázně jich 23 bylo řešeno domluvou. 24 pokuta byla řešena původní pokutou ve výši 200,- Kč, avšak následně usmlouvána na 100,- Kč.
  • Městská policie Mariánské Lázně asistovala u všech nájezdů návěsů a jeřábů. Vždy ochotně a vstřícně. Moc děkujeme
  • Při oživování technologie jsme dvakrát nechtěně vypnuli na celou noc přilehlou pizzerii, jednou přilehlý hotel a jednou celý blok. Vždy jsme se setkali s velmi vstřícným přístupem ze strany provozovatelů a obyvatelů. Tímto moc děkuji.
  • Při nočních výlukách jsme byli zásobováni celou noc teplou polévkou místním restauračním zařízením U Švejka, a to i mimo standartní otvírací dobu. Paní majitelce Zdeňce a její zástupkyni Báře moc děkujeme.

Celkové shrnutí výstavby:

Ze strany investora, technického dozoru, všech dispečerů provozu, techniků výstavby, programátorů, THP pracovníků, projektantů, místního obyvatelstva a spolupracujících firem se jednalo o velmi ojedinělou stavbu. Byť jsme denně řešili mnoho nesnadných úkolů a potýkali se mnohými problémy, tak byli všichni milí, ochotní a řešení problému probíhalo konstruktivně a odborně.

Tímto bych chtěl všem zúčastněným poděkovat a vyjádřit jim své VELKÉ DĚKUJI.

H.Pošvic